Algemene voorwaarden

1) Elke verkoop, verhuring, levering en/of uitvoering van werk vanwege Punto Verde, hierna PV genoemd, is overeengekomen en aanvaard volgens hiernavolgende voorwaarden. PV is in geen enkel opzicht gebonden door de verkoops- en/of leveringsvoorwaarden van de klant die haar niet tegenstelbaar zijn behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijkende overeenkomst.

2) Alle voorstellen, catalogi, brochures en inlichtingen verstrekt door PV aan de klant, maken geen offerte uit en zijn geenszins bindend. De offertes die het voorwerp uitmaken van een bindend bestek/aanbod zijn geldig voor een periode van 30 dagen, tenzij voor koersschommelingen of indien uitdrukkelijk een andere termijn werd voorzien. PV is gebonden aan deze offertes als de bestelling van de klant haar binnen de voormelde termijn bereikt.

3) Bij verkoop zijn de door PV leveringstermijnen informatief en niet bindend. Ongeacht de bestemming van het materiaal wordt de terbeschikkingstelling ervan geacht te hebben plaatsgevonden in de werkplaatsen of de magazijnen van PV. De risico-overdracht is voltrokken vanaf deze terbeschikkingstelling. De verzending van de koopwaar gebeurt derhalve op risico van de koper. PV kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor fouten in de levering tengevolge van onjuiste en/of onvoldoende inlichtingen van de klant, foutieve en/of laattijdige leveringen door de fabrikant en/of distributeur, stakingen, oorlog, sabotage, water- en/of brandschade, werkpanne, … enz.

4) De eigendomsoverdracht van de verkochte goederen wordt voltrokken door de volledige betaling van de prijs der goederen, tenzij de klant nog vervallen facturen heeft openstaan van goederen of diensten welke eerder werden verstrekt door PV. In dat geval wordt de eigendomsoverdracht uitgesteld totdat de volledige betaling is ontvangen van alle verschuldigde vervallen bedragen. Bij gebreke aan betaling is PV gerechtigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling de goederen terug te eisen en over te gaan tot vaststelling van de verbreking van de verkoop, onafgezien haar aanspraken op schadevergoeding dewelke minimaal wordt vastgesteld op 30% van de gefactureerde waarde, dit onder voorbehoud van het recht van PV het bewijs van een hogere schade te voorzien. De klant verbindt zich ertoe om, tot de volledige betaling van de prijs van de goederen, aan deze geen wijzigingen aan te brengen, ze niet te incorporeren of om te vormen, ze te verkopen en er de identificatie van te verwijderen of te wijzigen, ze in onderpand te geven of te gebruiken als waarborg voor een schuldvordering van een derde.

5) De conformiteit van de levering dient te worden onderzocht door de klant op het ogenblik van de ontvangst van de goederen. Elke klacht in verband met een niet conforme levering en/of zichtbare gebreken dient te worden vermeld op de leveringsbon en /of transportdocumenten en te worden bevestigd aan PV binnen de drie dagen vanaf de levering. Klachten buiten deze termijn zijn niet tegenstelbaar aan PV. Getransformeerde goederen waarover de klant beschikt worden geacht door hem aanvaard te zijn. Retourzendingen van geleverde goederen worden slechts aanvaard indien PV deze voorafgaandelijk en schriftelijk heeft toegestaan en indien ze zijn gebeurd conform haar instructies.

6) PV waarborgt de door haar verkochte en geleverde goederen tegen fabricagefouten en/of functionele gebreken, in de mate dat deze door haar constructeur en/of leverancier zijn gewaarborgd. De garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper en kan niet worden overgedragen. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie moeten aan volgende voorwaarden worden voldaan.

* Correcte installatie: lees hiervoor zorgvuldig onze plaatsingsinstructies. Er dient met name aandacht besteed te worden aan de vochtpercentages van de ondergrond, de algemene kwaliteit van de chape, de voorwaarden voor plaatsen op vloerverwarming... Er kan geen aanspraak gemaakt worden op garantie in geval van een onjuiste installatie.
Daar de vloeren van Punto Verde een natuurproduct zijn, zijn variaties in kleur en structuur mogelijk. Wij adviseren u om verschillende delen uit verschillende pakken te mengen. Controleer het materiaal voor het leggen op vochtgehalte, maat- en kleurafwijkingen of eventuele beschadigingen. Na leggen of verder verwerken van het materiaal worden klachten niet meer in behandeling genomen. Het leggen van een natuurvloer gebeurt best op het laatste van het project om beschadigingen te voorkomen. Het gebruik van tape kan soms beschadigingen veroorzaken. Voorzie onder het meubilair vilten klevers en wees voorzichtig voor harde vallende objecten, vooral de hoeken zijn kwetsbaar bij plaatsing.
De plaatser is verantwoordelijk om eerst grondig het materiaal te inspecteren, de selectie te bekijken en de vochtigheid van de ondervloer en het parket te meten.
De plaatser is verantwoordelijk om te controleren dat de temperatuur en de luchtvochtigheid van de ruimte en/of de ondervloeren waar het parket komt te liggen voldoen aan de volgende richtlijnen:

Zowel de tegels als de bepleistering in de ruimte moeten afgewerkt en droog zijn
De ruimte moet gevrijwaard worden van bevochtigingen
De ruimte moet afgeschermd zijn van weersomstandigheden zoals regen, wind en sneeuw
Sanitair en apparatuur dat gebruik maakt van water moet gecontroleerd worden op waterdichtheid

De schoonheid en levensduur van de vloer wordt positief beïnvloed door het gebruik van de juiste onderhoudsmiddelen. Zand en vuil hebben het effect van schuurpapier pas het onderhoud van de vloer hieraan aan en zorg aan de ingang voor een goede inloopmat. Een stofzuiger met een zachte parketborstel is een goede manier om de vloer droog te reinigen. Voor een vochtige reiniging raden wij aan enkel producten te gebruiken die bestemd zijn voor natuurvloeren.

Voor de plaatsing van Punto Verde vloeren dient de ondervloer schoon, droog, vlak en zonder scheuren te zijn. De maximum toegelaten vochtgehalten van de vloeren zijn afhankelijk van de soort vloer: Anhydriet 0,3% , zandcement 1,8% en spaanplaat 7%. De plaatsing dient te gebeuren bij een temperatuur van 18° – 20° C en bij een luchtvochtigheid van 40 – 65%. De vloeren dienen 72 uren op voorhand in de ruimte te liggen waar ze geplaatst worden om te kunnen acclimatiseren. Tijdens het acclimatiseren, niet pleisteren of schilderen in de ruimte. Dit verhoogt de relatieve vochtigheid aanzienlijk. Voor het plaatsen van het parket moeten de bewerkte muren (bepleistering of verf) volledig droog zijn.

De parket kan ruw gelaten worden of u kan kiezen voor een afwerking. Naast onze eigen afwerkingsproducten, zijn andere producten ook bruikbaar. Wij adviseren u graag bij uw keuze. Indien u een nieuw product kiest, is het best dit te testen op een stuk dat niet gebruikt zal worden om de reactie van het materiaal te kunnen zien. Het verdere onderhoud van uw vloer dient dan te gebeuren volgens de voorschriften van de afwerking die werd toegepast.

* Correct onderhoud en reiniging: lees hiervoor onze onderhoudsinstructies. Slijtage van de afwerking is geen onderdeel van de garantie. Indien deze tekenen van slijtage vertoont, dient deze gedeeltelijk of geheel vernieuwd te worden om het materiaal te beschermen.

Worden uitdrukkelijk uitgesloten van de waarborg, de gebreken en/of schade die het gevolg zijn van:

* Elke onachtzaamheid, vergissing omtrent de aansluiting of manipulatie, elk gebruik van de uitrusting anders dan volgens de technische specificaties van de fabrikant zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing en/of in het algemeen, het verkeerdelijk en/of abusievelijk gebruik ervan.

* Elke interventie, regeling herstelling of soortelijke praktijken in verband met onderhoudswerken uitgevoerd door eenieder die daartoe niet werd erkend door de fabrikant.

* Elke brand, waterschade, ongevallen of gebreken in de klimaatregeling, stormen of weerkundige rampen.

* Elke daad of schadetoebrengende fout veroorzaakt door gelijk wie, inbegrepen de klant zelf en /of zijn aangestelden en/of derden.

* Elke schade veroorzaakt door het transport, zelfs indien de levering franco gebeurt.

De waarborg blijft beperkt tot de vervanging van het defecte materiaal – de afbraak en of plaatsing zijn niet ten laste van PV. PV kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige gevolgschade. In geval van fabricage en/of functioneel gebrek dient de klant PV per aangetekend schrijven te verwittigen binnen de acht dagen vanaf de ontdekking ervan en uiterlijk binnen de zes maanden na levering, dit op straffe van verval van enige aanspraak.

Indien voor het plaatsen van het materiaal defecten worden vastgesteld, wordt dit materiaal kosteloos vervangen. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie indien het materiaal met defecten wordt geplaatst die voor het plaatsen hadden worden herkend. Gebreken na het plaatsen van het materiaal worden door Punto Verde hersteld of kosteloos vervangen. Indien het product niet langer in het assortiment is, zal een gelijkwaardig alternatief aangeboden worden. Het aanspraak maken op de garantie leidt niet tot een verlenging van de garantieperiode. De kosten voor het vervangen van het materiaal en andere kosten zijn niet mee opgenomen in de garantie. Het verzoek dient per aangetekend schrijven rechtreeks aan PV kenbaar gemaakt te worden, binnen de 30 dagen van een vaststelling van het defect. PV behoudt zich het recht voor om het geclaimde defect, na afspraak, ter plekke te komen beoordelen. Deze garantie geldt als de enige garantie van PV en vervangt alle andere.

* Niet gedekt zijn louter visuele aspecten zoals indrukken, voegen of verkleuring door licht, seizoensgebonden en/of klimaatgerelateerde vervorming of slijtage aan de oppervlaktelaag. Schade ten gevolge van onjuiste installatie, reiniging, onderhoud, mechanische of chemische schade of schade veroorzaakt door vochteffecten zijn uitgesloten van de garantie.

* Bamboe is een natuurproduct, variaties in kleur, structuur en uiterlijk zijn normaal. Het materiaal verandert met de tijd. Scheuren op het einde van de planken die voortvloeien uit de verschillende drogingen van het oppervlak en de kopse kanten kunnen optreden. Het materiaal kan opruwen en een lichte vervorming en/of schoteling die optreedt na de installatie ten gevolge van vochtschommelingen is mogelijk.

7) Afstand van één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst gebeurt steeds en enkel na de uitdrukkelijke verwijzing naar het betreffende artikel en is slechts geldig na schriftelijk akkoord door PV. Het zal in geen geval mindere geldigheid van het overige deel van deze overeenkomst om gelijk welke reden ook tot gevolg hebben. Aldus blijven alle andere bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst rechtsgeldig en van kracht.

8) Alle facturen zijn contant betaalbaar behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst. De betaling geschiedt op de maatschappelijk zetel van PV hetzij tegen kwijting door storting of overschrijving op haar bankrekening. Bij gebreke aan de betaling op de vervaldag van de factuur is het bedrag en/of nog te betalen saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar te vermeerderen met een verwijlintrest aan 1% per maand en onverminderd een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het nog verschuldigde bedrag met een minimum van 100€ voor extra administratiekosten, incasso, …, enz. Niet betaling van de facturen op de vervaldag verschaft PV het recht om elke levering, elke verhuring, elke dienstverlening stop te zetten met aansprakelijkheid voor de klant voor alle daaruit ontstane schade.

9) De contractuele relatie tussen PV en zijn klant wordt beheerd door de Belgische wetgeving. Alle geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Vrederechter van Beveren of de Rechtbanken van Dendermonde.

10) PV kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van PV, zijn personeel dan wel van door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van PV, uit welken hoofde ook, beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is de gebruiker nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door PV af gesloten verzekering. PV staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd. Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van (op)levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht PV zich die zaken – te zijner keuze – kosteloos te herstellen dan wel te vervangen. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan. Zo door PV geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Met betrekking tot de overeenkomst met de klant neemt PV de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht. De wederpartij verliest diens rechten jegens PV, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart PV tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover :

  • Voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen van PV strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij.
  • Voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan PV zijn verschaft en/of voorgeschreven.

11) In geval de wederpartij de overeenkomst opzegt / annuleert, is hij aan PV een door PV nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schaden alsmede de gederfde winst aan PV te vergoeden. PV is gerechtigd de kosten, schaden en gederfde winst te fixeren en – te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden / leveringen tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen. De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering / opzegging en vrijwaart PV ter zake.

12) PV behoudt zich het recht eventuele fouten in overeenkomsten recht te zetten en dient de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. De klant heeft het recht de betreffende overeenkomst binnen de vijf werkdagen te annuleren d.m.v. een aangetekend schrijven.